FOTOCLUB VELP

Akte van oprichting (statuten)

AKTE VAN OPRICHTING VERENIGING 28258PD
Vandaag, vier en twintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Pascal Robert Duijne, notaris te Arnhem: 
1. de heer Adriaan VAN DEN BOSCH, geboren te Baarn op zes juli negentienhonderd zeven en dertig, wonende te ....., 
houder van een paspoort met nummer ..... afgegeven te Rheden, geldig tot zestien augustus tweeduizend zestien, gehuwd met mevrouw Irmgard Washausen; 
2. de heer Hendrikus Marius BRONMEIJER, geboren te Leiden op negentien augustus negentienhonderd drie en veertig, wonende te ..... , houder van een rijbewijs met nummer ..... , afgegeven te Rheden, geldig tot acht november tweeduizend achttien, gehuwd met mevrouw Willy Anna Voorzaat; 
3. de heer Martinus Christianus Wilhelmus VOLMEIJER, geboren te Rheden op acht februari negentienhonderd zes en veertig, wonende te ..... , houder van een paspoort met nummer ..... , afgegeven te Rheden, geldig tot elf juni tweeduizend zeventien, gehuwd met mevrouw Marianne Antoinette de Boer.
OPRICHTING VERENIGING. 
De comparant verklaarde bij deze akte, ter uitvoering van de oprichtingsvergadering gehouden op vier maart tweeduizend vijftien, waarvan
een verslag aan deze akte is gehecht, op te richten een vereniging en daarvoor vast te stellen de navolgende 
S T A T U T E N 
NAAM EN ZETEL.
Artikel 1. 
1. De vereniging draagt de naam: FOTOCLUB VELP.
2. De vereniging is gevestigd te Velp. 
DOEL. 
Artikel 2. 
1. De vereniging heeft ten doel: het vergroten van kennis en vaardigheden van de leden op het gebied van fotografie in de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: het organiseren van club bijeenkomsten, de uitwisseling van ervaringen van haar leden te stimuleren en de leden te motiveren om de kwaliteit van de door hen geproduceerde foto's te optimaliseren.
DUUR. 
Artikel 3. 
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. a. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
b. Het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo december van het jaar, waarin de vereniging is aangegaan. 
LEDEN. 
Artikel 4.
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 
2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van tenminste achttien jaar hebben bereikt. Als leden kunnen zich aanmelden personen die zelf vaardig zijn in de fotografie.
3. Ereleden van de vereniging kunnen zijn, zij die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 
5. De vereniging zal lid worden van de fotobond. 
TOELATING. 
Artikel 5. 
1. a. Als gewoon lid wordt men toegelaten, nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend.
b. Het bestuur beslist over de toelating. 
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
EINDE LIDMAATSCHAP.
Artikel 6. 
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid; 
b. door opzegging van het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; 
deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 
b. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lid maatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
7. a. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. 
b. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
JAARLIJKSE BIJDRAGEN/VERMOGEN. 
Artikel 7. 
1. a. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
b. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. 
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
3. Het vermogen van de vereniging zal worden gevormd door: 
a. jaarlijkse contributies; 
b. subsidies en donaties; 
c. schenkingen, erfstellingen en legaten; 
d. alle andere verkrijgingen en baten. 
De inkomsten van de vereniging kunnen mede bestaan uit lesgelden, waarvan de hoogte door het bestuur zal worden vastgesteld. 
BESTUUR. 
Artikel 8. 
1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. 
b. De benoeming geschiedt uit de leden. 
c. Alle bestuursleden bezitten de Nederlandse nationaliteit. 
d. Niet tot bestuurslid benoembaar zijn de personen die een commercieel belang hebben in de vereniging. 
2. a. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
b. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in een persoon zijn verenigd. 
c. De voorzitter wordt in functie gekozen. 
d. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, een volgens het rooster aftredens bestuurslid in onmiddellijk herbenoembaar. 
3. a. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. 
b. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. 
c. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. 
d. Een voordracht door vijf of meer leden moet tenminste drie dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. 
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 
7. De door de vereniging aangestelde agenda commissie en technische commissie hebben toegang tot de vergaderingen van het bestuur. De commissies adviseren het bestuur zonder aan de besluitvorming deel te nemen. 
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP PERIODIEK LIDMAATSCHAP
SCHORSING. 
Artikel 9. 
1. a. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. 
b. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
2. a. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.
b. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken. 
BESTUURSFUNCTIES BESLUITVORMING BESTUUR.
Artikel 10. 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester of een secretaris/penningmeester aan.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 
BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING. 
Artikel 11. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 
2. a. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
b. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 
4. a. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 
b. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: 
I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een nader door de algemene vergadering vast te stellen bedrag of waarde te boven gaande, onverminderd het hierna onder II bepaalde;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoed goederen; 
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; 
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, alsmede het begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 
d. het aangaan van dadingen; 
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; 
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buitenrechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. 
7. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
8. In alle andere gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meerdere bestuursleden wordt de vereniging op de in lid 1 van dit artikel gemelde wijze vertegenwoordigd. 
JAARVERSLAG REKENING EN VERANTWOORDING. 
Artikel 12. 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
2. a. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
b. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. a. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
b. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
4. a. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
b. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, tien jaar lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERING. 
Artikel 13. 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; 
b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 
c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. 
5. a. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd, tenzij de algemene vergadering een andere gemeente heeft aangewezen.
b. De vereniging gebruikt in haar vergaderingen, correspondentie en verslaglegging de Nederlandse taal.
TOEGANG EN STEMRECHT. 
Artikel 14. 
1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en ereleden van de vereniging.
b. Geen toegang hebben geschorste leden en ereleden en geschorste bestuursleden, behoudens bij de behandeling van hun beroepschrift. 
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 
3. Ieder gewoon lid en/of erelid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. 
4. Een lid of erelid kan zijn stem door schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid of erelid uitbrengen.
VOORZITTERSCHAP NOTULEN. 
Artikel 15. 
1. a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
b. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.
c. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. a. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en
ondertekend. 
b. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
c. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 16. 
1. a. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. 
b. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
2. a. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
b. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
5. a. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
b. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 
c. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. 
d. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. 
e. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. 
7. a. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. 
b. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
c. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. 
Artikel 17. 
1. a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
b. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. 
c. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste acht dagen. 
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18. 
STATUTENWIJZIGING. 
Artikel 18. 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. a. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste acht dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
b. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. 
3. a. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
b. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
4. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
b. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
ONTBINDING. 
Artikel 19. 
1. a. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
b. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt eveneens een bestemming aan het eventueel batig saldo gegeven, zoveel mogelijk overeenkomstig met het doel van de vereniging en kan ik gelijke delen teruggestort worden op de
bankrekening van de aangesloten leden. 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
Artikel 20. 
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
SLOTBEPALINGEN.
Artikel 21. 
In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering. 
Eerste bestuur. 
Voorts verklaren de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 8 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd: 
1. genoemde heer Adriaan VAN DEN BOSCH, tot voorzitter; en 
2. genoemde heer Hendrikus Marius BRONMEIJER, tot secretaris; en 
3. genoemde heer Martinus Christianus Wilhelmus VOLMEIJER, tot penningmeester.
IDENTITEIT.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
PLAATS EN DATUM ONDERTEKENING. 
Deze akte is verleden te Arnhem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
TOELICHTING. 
Na opgave van de inhoud van deze akte en toelichting over de inhoud ervan aan de verschenen personen verklaren dezen:
1. van de inhoud van deze akte tijdig voor het verlijden ervan te hebben kennisgenomen; en 
2. in te stemmen met de inhoud ervan; en 
3. met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. 
VOORLEZING EN ONDERTEKENING. 
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend om negen uur en vijftien minuten. 
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
mr. Pascal Robert Duijne, notaris te Arnhem.

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp