FOTOCLUB VELP

Huishoudelijk reglement

Art 1.0   Doelstelling

Het vergroten van kennis en kunde van amateurfotografen teneinde hun fotoresultaten te verbeteren. Wij doen dat op een respectvolle wijze om tevens sociale contacten onderling te bevorderen.

Art. 2.0   De structuur van Fotoclub Velp

2.1   Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 (vijf) leden. De besluitvorming binnen de club vindt plaats door het bestuur. De leden worden steeds geïnformeerd. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk blijkt, wordt achteraf verantwoording afgelegd aan alle leden over de genomen beslissingen. De voorzitter is de spreekbuis intern en onderhoudt de contacten met de buitenwereld. Alle correspondentie loopt via de secretaris. Het bestuur stelt naar behoefte commissies samen. De commissies adviseren het bestuur.

2.2    Kascommissie

De kascommissie bestaat uit 2 (twee) leden en 1 (één) reserve lid (gekozen in de algemene ledenvergadering). Elk jaar treedt er een lid af en wordt vervangen door het reserve lid. Er wordt in de algemene ledenvergadering een nieuw reserve lid gekozen. De kascontrole zal één keer per jaar plaats vinden. De penningmeester zal zorgen dat de kas op het moment van controle in orde is. De kascommissie controleert de financiële administratie en doet verslag op de Algemene Leden Vergadering.

2.3 Jaarboekcommissie

De jaarboekcommissie bestaat uit 4 (vier) personen. Zij zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van fotomateriaal om een jaarboek te realiseren (op dit moment niet actief).

2.4 Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit 3 (drie) en maximaal 5 (vijf) personen (geen bestuurslid).

De selectiecommissie functioneert volledig zelfstandig. Zij houdt in de gaten wanneer er belangrijke wedstrijden zijn. Zij informeert de leden en zorgt er voor dat er fotomateriaal ingeleverd wordt voor de wedstrijden o.a. Bondsfotowedstrijd en regionale wedstrijden en bespreekavonden van de regio). De selectiecommissie maakt een keuze uit het ingeleverde werk. De selectiecommissie toont de keuze aan de leden. Er is geen discussie mogelijk met de selectiecommissie over hun keuze. De selectiecommissie draag zorg dat de foto’s volgens de reglementen van de wedstrijd worden ingestuurd.

Art. 3.0   Bestuur

3.1 Het bestuur mag geen betalingsverplichting aangaan van hoger dan € 400,00 zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Leden Vergadering.

3.2 Het rooster van aftreden van de leden van het bestuur is als volgt:

Jaar 1 (één)      de voorzitter

Jaar 2 (twee)    de secretaris + bestuurslid 1

Jaar 3 (drie)      de penningmeester + bestuurslid 2

3.3 Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich uiterlijk tot een half uur voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering bij het bestuur te hebben aangemeld.

Art. 4.0   Jaarprogramma

Het jaarprogramma wordt opgemaakt door het bestuur. Een van de bestuursleden is belast met de opmaak van de agenda op de website. Leden kunnen suggesties voor het jaarprogramma indienen bij het bestuur.

Art. 5.0    Penningmeester

De penningmeester zal zorg dragen dat alle financiële zaken die betrekking hebben op Fotoclub Velp correct en overzichtelijk worden verrichten. Als belangrijkste punt daarbij is het op tijd innen van contributie. De penningmeester zal jaarlijks een begroting en financieel overzicht maken en presenteren aan het bestuur en deleden.

Art. 6.0    De websitebeheerder

De websitebeheerder draagt zorg voor onze website. Hij zal belangrijke veranderingen in de website pas laten plaats vinden als er een breed draagvlak bij de leden aanwezig is. Dit zal blijken tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten. De websitebeheerder draagt zorg dat ieder lid foto’s in zijn/haar fotoalbum kan plaatsen. Tevens zorg de websitebeheerder dat de leden bij het plaatsen van foto’s zich houden aan de afgesproken regels. De regels die worden gehanteerd staan op de website onder 'Websitegebruik'. Daarnaast zorgt de websitebeheerder dat door de leden ingebrachte artikelen, agenda’s, presentatie en dergelijke op de website geplaatst worden. Een gedeelte van de website is afgeschermd voor de buitenwereld, dit gedeelte heeft alleen betrekking op de leden van de fotoclub. De geplaatste presentaties zijn niet voor de buitenwereld te zien, dit i.v.m. eventueel gebruik van materiaal waarop rechten van anderen rusten. Alleen leden van de fotoclub kunnen foto’s plaatsen en commentaar op deze foto’s geven. Alleen leden kunnen artikelen, presentaties en dergelijke inbrengen.

De mededelingen naar de leden, betreffende agenda, presentaties, uitstapjes en dergelijke, zullen – behoudens uitzonderingen – via de website plaatsvinden.

Art. 7.0    Activiteiten

De leden kunnen suggesties voor activiteiten indienen bij het bestuur. Het bestuur zal dan bepalen of de activiteit ingepast kan worden in het jaarprogramma.

Art. 8.0    Lidmaatschap

8.1 Van clubleden wordt op redelijke wijze verwacht dat hij/zij actief deelneemt aan het club gebeuren.

8.2 Het lidmaatschap van Fotoclub Velp is vastgesteld op  € 10,-- per maand en geldt voor 9 maanden van enig jaar.

Deze contributie dient per jaar betaald te worden (€ 90,00), en wel vóór 1 februari van het lopende kalenderjaar op de rekening van Fotoclub Velp. Indien een lid in het lopende kalenderjaar de club verlaat, zal er geen restitutie plaatsvinden van de betaalde contributie.

Indien de contributie niet vóór 1 februari van het lopende kalenderjaar is betaald, zal er 10% administratiekosten in rekening worden gebracht.

8.3 Als op 1 maart van het lopende kalenderjaar nog geen contributie is betaald, volgt royement.

8.4 Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 (vier) weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Art.  9.0   De ledenbijeenkomsten

De ledenbijeenkomsten zijn in principe alleen toegankelijk voor leden en ereleden, en zullen iedere 14 dagen op woensdagavond plaatsvinden. Aanvang van de clubavond om 20.00 uur precies. Zaal open om 19.30 uur. Einde bijeenkomst 22.15 uur. De leden dragen er zorg voor om tijdig aanwezig te zijn. Normaliter sluit de deur om 20.00 uur. De ledenbijeenkomsten zullen worden bestuurd door het bestuur met ondersteuning van de commissies.

Leden die niet aanwezig kunnen zijn of door omstandigheden later komen, zullen dit van te voren kenbaar maken aan de secretaris of voorzitter.

Art. 10.0 Inleveren foto’s

Het bestuur heeft tot doel gesteld dat alle foto’s voor maandthema’s, Rode draad, projecten en foto van het jaar bij voorkeur in het betreffende jaar gemaakt zijn met andere woorden: liever geen foto’s uit het archief van voorgaande jaren.

Foto’s voor bespreking van vrij werk zijn daarvan uitgesloten.

Art. 11.0   Algemene ledenvergadering

Eenmaal per jaar in maart zal er een algemene ledenvergadering gehouden worden betreffende het functioneren van de club. De leden zullen van te voren worden gevraagd om op- of aanmerkingen betreffende de club, aan het bestuur via mail bekend te maken. Ook zal tijdens de algemene ledenvergadering het financiële jaarverslag en begroting worden getoond, en een jaarverslag van de secretaris.

Art. 12.0   Stemming en resultaten

Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken wordt bij handopsteking gestemd.

Aldus vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van 6 maart 2019

Het bestuur:

J. Tuinman - voorzitter

D. Bronmeijer - secretaris

M. Volmeijer - penningmeester

J. de Jong - bestuurslid

L. Haaisma - bestuurslid

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp