FOTOCLUB VELP

Privacy verklaring

Algemeen
Het bestuur van de Fotoclub Velp (verder te noemen: FCV) hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de persoonsgegevens, die door FCV worden verzameld en verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd. FCV is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen. Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen FCV. Voor vragen over dit reglement, of als u een klacht hebt over de wijze waarop de club met uw gegevens omgaat, kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens op onze website.

Website
FCV is aangesloten bij de Fotobond. FCV deelt, uit hoofde van een statutaire plicht, persoonsgegevens met de Afdeling Gelderland Zuid en de Fotobond via de Fotobond-website. Het privacyreglement van de Fotobond is hierop van toepassing. De website van FCV is https://www.fotoclubvelp.nl. Het bestuur van FCV is verantwoordelijk voor deze website.

Doel van het privacyreglement
Dit privacyreglement: is een verdieping van het privacy beleid, dat is vastgesteld door het bestuur van FCV en beschrijft hoe FCV omgaat met de privacy van betrokkenen; kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van FCV: beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door FCV, de doeleinden van de gegevensverwerking door FCV, het gebruik van ‘cookies’ op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
Als u deze website bezoekt of lid bent van FCV, kan FCV gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert FCV uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacy beleid, zoals deze door FCV zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw persoonsgegevens door FCV beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Begrippen
In het reglement komt een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.
* de wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
* het privacyreglement: dit reglement;
* verantwoordelijke: de Fotoclub Velp;
* beheerder: het bestuur van de Fotoclub Velp;
* webmaster: de webmaster van de Fotoclub Velp, die de website beheert.
* verwerker: de vereniging, die persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeengekomen taak voor de verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Hiermee worden de Afdeling Gelderland Zuid en de Fotobond bedoeld, die gebruik maken van de persoonsgegevens, die door FCV zijn gedeeld via de Fotobond-ledenadministratie;
* betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
* gebruiker: de functionaris die bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, of van enigerlei uitvoer van de verwerking kennis te nemen; hiermee worden het bestuur van FCV, de afdelingssecretaris van de Afdeling Gelderland Zuid, de ledenadministratie van de Fotobond en de Fotobond-secretaris bedoeld;
* derden: personen en instanties buiten FCV;
* persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
* verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest verwerkt dus persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);
* bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
* leden: de leden van Fotoclub Velp;
* datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot;
de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens.
* Fotobond-ledenadministratie: De toepassing op de Fotobond-website en afdelingswebsites, waarmee de persoonsgegevens van de leden worden verwerkt.

Doeleinden (art. 5 AVG)
FCV verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden, die worden beschreven in dit privacyreglement. Dit zijn:
* activiteiten die, gelet op de doelstelling van FCV, gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor cursussen en wedstrijden;
* betrokkenen van de juiste contactinformatie voorzien wanneer het gaat om deelname aan of organisatie van activiteiten, die plaatsvinden binnen FCV;
* betrokkenen toegang geven tot bepaalde afgeschermde informatie op de website van FCV;
* het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
* het verzenden van informatie aan betrokkenen over activiteiten en diensten van FCV en daarmee samenhangende marketingactiviteiten door FC, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;
* het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding;
* het beschikbaar stellen aan de leden van een ledenlijst en lijsten van functionarissen, zoals commissies.

Rechtmatige grondslag (art. 6 AVG)
FCV verwerkt alleen persoonsgegevens als hiervoor één van de volgende grondslagen van toepassing is:
* om een verplichting na te komen die in de wet staat;
* voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel van was;
* om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;
* voor de goede vervulling van de taak, die FCV vervult;
* wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke verwerking. Dat laatste is doorgaans het geval, maar als bijvoorbeeld iemand tijdens een evenement medische hulp nodig heeft kan het nodig zijn persoonsgegevens te verstrekken.

Wijze van verwerking
De verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt. Persoonsgegevens van leden worden uitsluitend verkregen van de betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste verwerking van diens persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels. Het nieuwe lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doeleinden, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.

Persoonsgegevens
FCV verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:
* leden van de club;
* personen die de club om informatie of documentatie hebben verzocht;
* personen met wie de club een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.
De Fotoclub Velp gebruikt voor eigen administratie de volgende gegevens
* naam, gesplitst in voornaam, tussenvoegsel en achternaam
* adres;
* postcode;
* e-mailgegevens;
* telefoonnummer;
* geboortedatum
Het lid krijgt een bevestiging en inloginstructies via e-mail en kan daarna inloggen op de website van FCV.
Leden worden geregistreerd via de Fotobond-website door de ledenadministratie, hierna te noemen gebruiker. Hiervoor geldt het Fotobond privacyreglement. In de overige gevallen vindt de verwerking plaats via het secretariaat van FCV.
Gebruiker voert de volgende verplichte gegevens in op de website van de Fotobond:
* naam, gesplitst in voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
* e-mailadres.
Aan de gegevens worden vervolgens een lidnummer, de datum van registratie, de club en afdeling toegevoegd.
* lid sinds;
* lidnummer;
* club;
* afdeling.
Gebruiker kan, als de betrokkene dit wenst (en voor zover het systeem deze gegevens vraagt), onderstaande gegevens toevoegen:
* geboortedatum;
* geslacht;
* adres;
* postcode;
* woonplaats;
* telefoonnummer;
* mobiel nummer;
* website.
Door de gebruiker kunnen aan deze gegevens worden toegevoegd:
* behaalde onderscheidingen;
* bijzonderheden over het lidmaatschap.
Het lid krijgt een bevestiging via e-mail en kan daarna inloggen op de Fotobondwebsite. Op de Fotobondwebsite kan hij, voor zover de website daarop is ingesteld, in zijn profiel al deze gegevens toevoegen, verwijderen of wijzigen, behalve lidnummer, club en afdeling. Zie hiervoor het Fotobond privacyreglement.
De persoonsgegevens van het lid worden binnen 6 maanden uit de Fotobond-ledenadministratie en de club-ledenadministratie verwijderd wanneer het lidmaatschap van FCV is beëindigd. Als de werkzaamheden van de betrokkene voor FCV zijn beëindigd of de transactie met FCV is afgehandeld worden gegevens niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Verwijderde gegevens worden vernietigd, tenzij deze nodig zijn voor historisch onderzoek of archivering. In dat geval worden passende maatregelen getroffen om te verzekeren dat de desbetreffende gegevens uitsluitend geanonimiseerd worden verstrekt en uitsluitend voor dat doel worden gebruikt.

Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens
FCV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden met uitzondering van de Afdeling Gelderland Zuid en de Fotobond. Periodiek worden lidnummer, naam, club, en afdeling door de Fotobond gedeeld met een derde partij voor het vervaardigen van lidmaatschapskaarten.
Afhankelijk van de toegekende permissies hebben de leden mogelijk toegang tot persoonsgegevens van leden, die een functie vervullen binnen FCV.
Gebruikers die toegang hebben tot (een deel van) de persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen.
Persoonsgegevens van betrokkenen worden uitsluitend verstrekt aan leden van de Fotobond, in het kader van clubactiviteiten en voor zover deze in overeenstemming zijn met de eerder genoemde doeleinden.

Beveiliging
De Fotobond draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens, die zijn opgeslagen in de Fotobond-ledenadministratie, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. FCV draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij het secretariaat van FCV en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Inloggegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden over het internet.

Rechten van betrokkenen
Betrokkene heeft de volgende rechten:
recht op informatie: betrokkenen hebben het recht om aan FCV te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
inzagerecht: betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
correctierecht: als duidelijk wordt dat de persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij FCV om dit te corrigeren. Leden hebben toegang tot de eigen persoonsgegevens na inloggen op de Fotobond-website, waar zij gegevens kunnen wijzigen en verwijderen;
recht van verzet: betrokkenen hebben het recht aan FCV te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken;
recht om vergeten te worden: in gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te (laten) verwijderen;
recht op bezwaar: betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. FCV zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Website van Fotoclub Velp
De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen, die FCV heeft georganiseerd. Dit kan bestaan uit uitslagen van wedstrijden, gehuldigde personen enz. FCV maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de betrokkene. Beperkte persoonlijke informatie wordt zonder toestemming alleen gedeeld met de leden van FCV en zijn alleen bereikbaar na inloggen.
Leden van FCV kunnen zelfstandig fotomateriaal plaatsen/verwijderen in/uit een persoonlijke album op de website. De persoonlijke albums zijn openbaar. Leden dienen rekening te houden met de privacywet van derde die zij fotograferen. FCV is niet aansprakelijk voor het foto materiaal dat de leden plaatsen in hun persoonlijke album. FCV houd wel het recht, om fotomateriaal te verwijderen uit een persoonlijke album, indien de privacywet van derde in het geding is.

Cookies
De websites van de Fotobond en de afdelingen gebruiken functionele cookies voor het inloggen op het ledengedeelte. Dit dient uitsluitend voor het bewaren van sessiegegevens. Zonder deze cookie werkt het inloggen niet. Het cookiebeleid valt onder het privacyreglement van de Fotobond. Ook op de website van FCV worden cookies gebruikt.
De overige cookies kunnen met een adblocker of browserinstellingen zonder problemen voor de werking van de website worden geblokkeerd. Dit zijn cookies van social media websites. Op het gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media dienst van toepassing. Het Privacyreglement van FCV is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media diensten. De website van FCV bevat video’s, die via YouTube worden afgespeeld. Meer informatie over het privacy beleid van YouTube staan op de YouTube website.

Private log-in
Wanneer u een webformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het IP-adres niet vast te leggen. Als een gebruiker inlogt wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste moment van inloggen blijft bewaard.


Links naar websites van derden
Op de website van de club staan links naar websites van derden, zoals andere fotoclubs en bedrijven. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. De gebruiker van de website moet het privacyreglement van deze derde lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn persoonsgegevens. FCV is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.


Datalek (art. 33 AVG)

Er is sprake van een datalek, oftewel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. De webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere functionarissen van de club worden afdoende beveiligd.

Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Dit Privacyreglement is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van: 6 maart 2019
Fotoclub Velp
Het bestuur

Op het beeldmateriaal van deze website rust copyright en niets hiervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto,
microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Copyright 2015. Fotoclub Velp